خطاهای سیاستگذاری برنامه درسی در آموزش عالی ایران

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


سیاستگذاری برنامه درسی در آموزش عالی و آموزش و پرورش ایران جزئی از سیاستگذاری عمومی است. در تحلیل سیاستگذاری برنامه درسی دو نکته مهم است: متن سیاست و تعیین سیاست. تحلیل متن سیاست برنامه درسی به معنای فحوا و معنای سیاست  برنامه درسی و ارتباط آن ها با سیاست های گذشته است. تحلیل تعیین سیاست برنامه درسی به معنای این است که سیاست برنامه درسی چگونه، چرا و توسط چه کسانی تدوین و مورد حمایت واقع می شود؟

 

ادامه

ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها